Privacyverklaring Stichting Gods Werkhof

Stichting Gods Werkhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gods Werkhof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen uw toestemming als wij gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt dan wel als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kunt u een bericht sturen naar welkom@godswerkhof.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gods Werkhof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Bankgegevens (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zowel mondeling, telefonisch als door een emailbericht
 • Internetbrowser en apparaattype.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gods Werkhof verwerkt alleen het volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven: Burgerservicenummer (BSN).

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wij hebben niet de intentie gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen, tenzij deze jongeren toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouder of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via welkom@godswerkhof.nl.

Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

GodsWerkhof verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve handeling en afhandeling;
 • Bijhouden van de lijsten van vrijwilligers die verbonden zijn aan Gods Werkhof;
 • Communicatie en informatie over de ontwikkelingen, nieuwsfeiten, uitnodigingen voor activiteiten die door Gods Werkhof worden georganiseerd;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen als dat nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

Ook worden persoonsgegevens verwerkt indien en voorzover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gods Werkhof neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Gods Werkhof bewaart uw persoonsgegevens, zoals hierboven genoemd, niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn uiterlijk een half jaar nadat de vrijwilliger of donateur heeft aangegeven niet langer als vrijwilliger of donateur beschouwd te willen worden. Tenzij wettelijke regelingen hierover andere eisen stellen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen of instanties die namens Gods Werkhof van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn door ons verplicht deze geheim te houden. Dit is ondermeer vastgelegd in de verwerkersovereenkomst die we met verwerkers hebben afgesloten of zullen afsluiten;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met welkom@godswerkhof.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gods Werkhof. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar voor de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@godswerkhof.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak, ter bescherming van uw privacy,  in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan in het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart.

Als u een identiteitskaart instuurt, graag beide zijden kopiƫren en ook hier de pasfoto, het nummer van de identiteitskaart en het BSN zwart maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens wijzen we er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient